L-狱:爷,咱有话好好说【完结全本】
古代言情-古代言情
推荐指数:二星作品
爷,咱有话好好说
内容简介:她最大的愿望,就是和他厮守终老……
但是他的无情和冷漠,一次一次让她伤透了心。
原来,他不爱她。
她只怪自己看不清
关键字:爷,咱有话好好说,L-狱,古代,言情
公告板:暂无公告
爷,咱有话好好说  正文
001折梅画扇1 (1658字)
002 折梅画扇2 (1480字)
003 折梅画扇3 (1209字)
004 折梅画扇4 (1297字)
005 扑倒神尊1 (1497字)
006 扑倒神尊2 (1247字)
007 扑倒神尊3 (1169字)
008 扑倒神尊4 (1269字)
009 扑倒神尊5 (1331字)
010 跟哥哥走1 (1504字)
011 跟哥哥走2 (1261字)
012 跟哥哥走3 (1179字)
013宫宴风波1 (1337字)
014 宫宴风波2 (1117字)
015 桃之夭夭 (1230字)
016 灼灼其华 (1304字)
017 才疏学浅1 (1355字)
018 才疏学浅2 (1569字)
019 神尊府邸1 (1354字)
020 神尊府邸2 (1722字)
021 路痴1 (1324字)
022 路痴2 (1259字)
023 怪我咯1 (1237字)
024 怪我咯2 (1436字)
025 朝歌晚1 (1405字)
026 朝歌晚2 (1536字)
027 朝歌晚3 (1299字)
028 朝歌晚4 (1195字)
029 朝歌晚5 (1261字)
030 朝歌晚6 (1301字)
031 朝歌晚7 (2307字)
032 丢了只猫1 (1444字)
033 丢了只猫2 (1223字)
034丢了只猫3 (1297字)
035预言之女1 (1321字)
036预言之女2 (1507字)
037 心乱1 (1196字)
038 心乱2 (1393字)
039 祭祀大典1 (1310字)
040 祭祀大典2 (1418字)
041 祭祀大典3 (1749字)
042 祭祀大典4 (1351字)
043 祭祀大典5 (1275字)
044 动心了吗1 (1324字)
045动心了吗2 (1407字)
046 慢走不送1 (1436字)
047 慢走不送2 (1313字)
048 北方之北1 (1264字)
049 北方之北2 (1338字)
050 北方之北3 (1467字)
051 北方之北4 (1340字)
052 北方之北5 (1280字)
053 北方之北6 (1234字)
054 北方之北7 (1084字)
055 雪域之旅1 (1483字)
056 雪域之旅2 (1474字)
057 独一无二1 (1280字)
058 独一无二2 (1142字)
059 仙府结界1 (1338字)
060 仙府结界2 (1366字)
061 仙府结界3 (1244字)
062 喜欢的人1 (1383字)
063 喜欢的人2 (1310字)
064 脱线状态1 (1376字)
065 脱线状态2 (1375字)
066 脱线状态3 (1406字)
067 桃林深处1 (1544字)
068 桃林深处2 (1655字)
069 美人与酒 (1468字)
070 微酸楚楚 (1437字)
071 医毒世家 (1583字)
072小白公主 (1485字)
073前虎后狼 (1525字)
074 富得流油 (1424字)
075 一脸正经 (1699字)
076 纵你容你 (1441字)
077 太子选妃 (1480字)
078 掉坑里了 (1395字)
079 位高权重 (1371字)
080 胜券在握 (1311字)
081 情不由己 (1537字)
082温润如玉 (1328字)
083 当众拒婚 (1350字)
084 心有所属 (1407字)
085 一念成错 (1666字)
086 他中毒了 (1598字)
087 神尊出关 (1584字)
088 我的世界 (1420字)
089这是代价 vip (3125字)
090 即墨长风 vip (3316字)
091 他在等我 vip (3246字)
092 他的蝴蝶 vip (3467字)
093 清华神医 vip (3453字)
094 唯一执念 vip (3180字)
095 不如钱财 vip (3247字)
096 镜花水月 vip (3607字)
097 除夕晚宴 vip (3274字)
098 星火盛宴 vip (3257字)
099 她的回答 vip (3294字)
100梦中水月 vip (3172字)
101 如梦一醉 vip (3263字)
102 汹波暗涌 vip (3144字)
103 撕心成疾 vip (3358字)
104 恨我吗 vip (3314字)
105 桃花林海 vip (3068字)
106 言国公主 vip (3132字)
107 无心凉薄 vip (3185字)
108 冷宫刑罚 vip (3334字)
109孤海浮舟 vip (3186字)
110 只剩交换 vip (3361字)
111 郊外埋伏 vip (3327字)
112他来了 vip (3134字)
113毁容 vip (3130字)
114一意孤行 vip (3125字)
115措不及防 vip (3378字)
116权力游戏 vip (3276字)
117离开 vip (3369字)
118自由 vip (3118字)
119 我会娶你 vip (3156字)
120太子大婚 vip (3498字)
121不夜之城 vip (3272字)
122 唯一的王 vip (3177字)
123 恭喜娘娘 vip (3359字)
124 灵女之心 vip (3286字)
125无尽寒雪 vip (3158字)
126黑色火海 vip (3250字)
127五年之约 vip (3100字)
128 琉璃星归 vip (3069字)
129 蛮妻难驯 vip (3162字)
130 你还好吗 vip (3164字)
131 一曲流沙 vip (3242字)
132风花雪月 vip (3137字)
133痴人说梦 vip (3207字)
134真真假假 vip (3503字)
135 给个身份 vip (3332字)
136 菡惜公主 vip (3088字)
137纯白时光 vip (3033字)
138是她 vip (2998字)
139她还活着 vip (3067字)
140 跟我回宫 vip (3092字)
141兵荒马乱 vip (3196字)
142 接近真相 vip (3048字)
143一念执着 vip (3299字)
144 长灯如街 vip (3227字)
145 皇后娘娘 vip (3379字)
146 主子好坑 vip (3257字)
147 无可奈何 vip (3385字)
148异心 vip (3052字)
149 寒月飞花 vip (3426字)
150背叛 vip (2830字)
151盘算 vip (3159字)
152条件 vip (3130字)
153醋意 vip (3216字)
154 反被戏弄 vip (3216字)
155琳琅月色 vip (3199字)
156后悔 vip (3154字)
157赐婚将军 vip (3289字)
158 当众拒婚 vip (3251字)
159 进宫请罪 vip (3165字)
160新的生活 vip (3382字)
161纳妃 vip (3137字)
162 出征北狄 vip (3112字)
163 两虎相争 vip (3192字)
164何以言情 vip (3464字)
165真相 vip (3228字)
166养伤期间 vip (3086字)
167离开 vip (3129字)
168理由 vip (3091字)
169埋伏 vip (2939字)
170遇见熟人 vip (2870字)
171暗生情愫 vip (2769字)
172流渊皇帝 vip (2941字)
173不简单 vip (2765字)
174从未后悔 vip (2911字)
175迎娶他人 vip (3089字)
176 流花叛徒 vip (3004字)
177二十六号 vip (3084字)
178 她的嫉妒 vip (3035字)
179 拜堂成亲 vip (3040字)
180终究寂寞 vip (3015字)
181她下的毒 vip (2894字)
182筹划 vip (2967字)
183自食恶果 vip (2614字)
184解毒 vip (2962字)
185他离开了 vip (3182字)
186我以命还 vip (3147字)
187亡国公主 vip (2704字)
188五年真相 vip (3084字)
189关不住他 vip (3059字)
190惩罚 vip (3064字)
191又下雪了 vip (3047字)
192统一四国 vip (3017字)
193幸福终老 vip (4840字)
爷,咱有话好好说  作品相关
爷,咱有话好好说  外篇
2017, LCREAD.COM 手机连城